Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24049252/CVHHQN IRENE MADIAS 9567154 D5SA8 23/04/2024 19:57 CANG CAM PHA View
2 24049829/CVHHQN HARMONY 9449522 3E7470 23/04/2024 15:07 CANG CAM PHA View
3 24049309/QNH GOLDEN MARINE 9294941 HOEI 23/04/2024 09:43 CANG QUANG YEN QNINH View
4 24049537/QNH SILVER STAR 9542257 9LU2801 23/04/2024 05:12 CANG CAI LAN View
5 24049573/CVHHQN VIEN DONG 3 9318670 3WGP 22/04/2024 21:37 CANG CAM PHA View
6 24049615/CVHHQN VINACOMIN CẨM PHẢ 9769752 3WMW9 22/04/2024 17:36 CANG CAM PHA View
7 24049331/QNH VIEN DONG 151 9391555 3WPB 22/04/2024 16:56 CANG HON GAI View
8 24036388/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 22/04/2024 16:48 CANG QUANG YEN QNINH View
9 24042056/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 22/04/2024 16:48 CANG QUANG YEN QNINH View
10 24042816/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 22/04/2024 16:48 CANG QUANG YEN QNINH View
11 24028074/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 22/04/2024 16:48 CANG QUANG YEN QNINH View
12 24034549/QNH TIEN PHONG 08 9550046 3WCP7 22/04/2024 16:36 CANG QUANG YEN QNINH View
13 24049439/CVHHQN HE FU 9125786 VRLZ5 22/04/2024 13:33 CANG CAM PHA View
14 24049297/CVHHQN YANGTZE NOVA 9618630 V7AL2 22/04/2024 10:49 CANG CAM PHA View
15 24049514/CVHHQN NAM KHÁNH 668 8666202 XVKZ 22/04/2024 10:36 CANG CAM PHA View
16 24048580/QNH FL DATE 9959993 9V8033 21/04/2024 11:24 CANG CAI LAN View
17 24048798/QNH FU YANG 8358154 3E3809 21/04/2024 10:36 CANG CAI LAN View
18 24042785/CVHHQN GREAT CENTURY 9796999 VRQT3 20/04/2024 21:11 CANG CAM PHA View
19 24047897/CVHHQN VINASHIP SEA 9168350 3WZI 20/04/2024 18:52 CANG CAM PHA View
20 24048601/QNH LADY LINN 9241176 3WWC7 20/04/2024 18:00 CANG QUANG YEN QNINH View
Showing 1 - 20 of 129.322 results
of 6.467