Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 21043340/QNH ROYAL 88 9600047 3WJT9 06/05/2021 20:17 CANG CAI LAN View
2 21043191/CVHHQN PEACE ANGEL 9547790 VRIE5 06/05/2021 19:46 CANG CAM PHA View
3 21042751/CVHHQN SALT LAKE CITY 9314129 C4DS2 06/05/2021 19:30 CANG CAM PHA View
4 21043372/CVHHQN HÙNG MẠNH 68 8665416 XVDO 06/05/2021 19:17 CANG CAM PHA View
5 21043302/QNH CHANG MIN 9240811 3FTV8 06/05/2021 20:18 CANG HON GAI View
6 21043170/CVHHQN PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 06/05/2021 15:52 CANG HON GAI View
7 21042772/CVHHQN TAN BINH 256 9282778 3EZG3 06/05/2021 14:39 CANG HON GAI View
8 21042705/CVHHQN BMC ALPHA 9353462 3EZB7 06/05/2021 12:02 CANG HON GAI View
9 21042985/CVHHQN MINH TRUONG 08 9550096 XVYD 06/05/2021 12:01 CANG HON GAI View
10 21042687/CVHHQN QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 06/05/2021 12:02 CANG CAI LAN View
11 21043094/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 06/05/2021 08:33 CANG CAM PHA View
12 21042844/CVHHQN SOPHIA K 9330642 9HA4817 05/05/2021 21:27 CANG CAM PHA View
13 21042940/CVHHQN RICH MIGHTY 9374662 9LU2677 05/05/2021 21:09 CANG CAI LAN View
14 21042700/CVHHQN OLIVE BAY 9718624 VRON5 05/05/2021 18:28 CANG CAI LAN View
15 21042877/CVHHQN HANTON TRADER II 9691424 DUGE 05/05/2021 17:51 CANG CAM PHA View
16 21042300/CVHHQN VTT 28 9594262 3WAY9 05/05/2021 17:41 CANG CAM PHA View
17 21042655/QNH HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 05/05/2021 18:29 CANG QUANG YEN QNINH View
18 21042664/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 05/05/2021 18:28 CANG QUANG YEN QNINH View
19 21042660/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 05/05/2021 18:29 CANG QUANG YEN QNINH View
20 21040210/CVHHQN DONG DUONG 09 9581722 3WNR9 05/05/2021 14:22 CANG HON GAI View
Showing 1 - 20 of 119.155 results
of 5.958