Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 21097864/CVHHQN TONG DA 9166663 3FBV3 19/10/2021 10:26 CANG CAM PHA View
2 21098193/CVHHQN LIAN YI DA 1 HAO 9586930 BMVR 19/10/2021 08:44 CANG CAM PHA View
3 21098181/CVHHQN HOÀNG DƯƠNG 8664955 XVGT 18/10/2021 21:47 CANG CAI LAN View
4 21098186/CVHHQN D.A-XUYEN A 09 8667115 3WZL 18/10/2021 21:47 NM XI MANG HA LONG View
5 21097877/CVHHQN YONG ANG 9796925 BOTE2 18/10/2021 21:47 CANG HON GAI View
6 21096432/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 18/10/2021 17:06 CANG CAM PHA View
7 21096440/CVHHQN VINACOMIN 07 8685143 3WMF9 18/10/2021 16:52 CANG CAM PHA View
8 21098108/CVHHQN HOÀNG HẢI 268 9026942 3WLX 18/10/2021 16:39 CANG CAM PHA View
9 21097498/CVHHQN VTT 28 9594262 3WAY9 18/10/2021 16:20 CANG CAM PHA View
10 21098106/CVHHQN HẢI DƯƠNG 27 8665583 XVJX 18/10/2021 15:02 CANG HON GAI View
11 21097896/CVHHQN YOSEI MARU 9132832 9LU2570 18/10/2021 14:41 CANG CAM PHA View
12 21095503/CVHHQN VIET HUNG 08 9557707 3WWO7 18/10/2021 15:02 CANG HON GAI View
13 21097861/CVHHQN CHINOOK 9476537 3FRG8 18/10/2021 11:16 CANG HON GAI View
14 21097592/CVHHQN HAI LONG 9331892 3EMG4 18/10/2021 10:25 CANG CAM PHA View
15 21097575/CVHHQN LAN HAI HE XIE 9632337 BFAN4 18/10/2021 10:12 CANG CAM PHA View
16 21096975/CVHHQN VINASHIP DIAMOND 9142095 XVXF 18/10/2021 08:59 CANG CAM PHA View
17 21096935/CVHHQN VINACOMIN HANOI 9581772 XVFA 18/10/2021 08:56 CANG CAM PHA View
18 21094947/CVHHQN LOWLANDS COURAGE 9838450 9V6266 18/10/2021 00:24 CANG CAM PHA View
19 21097764/CVHHQN THOR INDEPENDENCE 9222510 9V9088 18/10/2021 15:03 CANG HON GAI View
20 21096985/CVHHQN MARIANNA 9478523 A8UN2 18/10/2021 15:03 CANG CAI LAN View
Showing 1 - 20 of 120.847 results
of 6.043